Archivos en el mes de Marzo del 2017

Dous artigos sobre a marca Galicia

O desprezo da marca

Eroski mercou Vegalsa hai algúns anos. Diríase que se trataba dunha mala nova para a economía galega. Non tanto como a adquisición de R por parte de Euskaltel. Ou como a do Pastor polo Popular. Ou como a de Fenosa por Unión Madrileña décadas atrás. Calquera operación que signifique perda de postos de traballo e da capacidade de investimento e xestión. Mais en contra das perspectivas, Eroski trouxo algo que nós tendemos a desprezar: o respeto pola marca Galicia. Dende o principio, aumentou significativamente os provedores galegos, sinalou de xeito inequívoco aqueles artigos producidos ou empaquetados en Galicia e utilizou con forza o idioma galego. Gadis, aínda co capital en mans de empresarios do país, podería tomar nota.

Velaquí a ligazón ao artigo completo publicado en Economia digital.

Abrollos verdes

“Diferenciación, creatividade, calidade e distribución son os elementos da fórmula de éxito. Tamén o uso da lingua propia; a maioría utiliza o galego como idioma de comunicación. Saben que as linguas autóctonas supoñen un valor engadido para o consumidor do país e un carimbo de autenticidade ante o foráneo.” Iso mesmo di o artigo publicado en Galicia Confidencial (aquí a ligazón) falando da xeira de bos proxectos que se dan cita cada dúas semanas no Mercado ecolóxico da Praza de España da Coruña. Tal como anticipaba o título do artigo: abrollos verdes, que habelos, hainos.

 

 

Cine, vida, sueños/soños

Se a vida é soño, segundo apuntou Calderón hai varios séculos, e todo na vida é cine e os soños, cine son -Aute cantou- daquela matematicamente o cine é vida, a vida son soños e os soños, pois cine.

Eran as catro e cuarto da tarde dun martes, este martes, momento deses que a vida reserva para gozar dunha soneca onde poñer as neuronas a soñar. Iso ou o seu equivalente: visionar unha peli. Así que me erguín do sofá e saín para unha sala na que venden cine a menos de 2€ á hora. Título, “El guardián invisible”, adaptación da exitosa novela saída da atinada mente da escritora Dolores Redondo. Malia a presentación de tal altura, na sala estaba eu comigo mesmo e máis os meus soños, e tamén a miña tarxeta de socio. A sala para min enteira. A peli, das que ves e non se che move nada por dentro. Que tampouco está mal. Ou sexa, que pasable segundo os rating dos portais sobre vida/soños/cine…

Uns días antes, provisto da mesma tarxeta, acudín a ver “Dona Clara”, peli brasileira. Na taquilla unha moza vestida de bermello (case tan bermello como aquel vestido de Kelly LeBrock). Nese momento decateime de que a tarxeta tamén era bermella ou sexa que a cor corporativa daquela sala, podería apostalo, viña sendo precisamente a bermella. A tarxeta dábame dereito a unhas palomitas de balde, que eu lle ofrecín á moza da camisa bermella alegando odio innato ás palomitas. Ela dixo, pero se son un vicio. Pois será por iso, argumentei eu. O caso é que un venres á noitiña, momento cumio cinéfilo da semana, pois que na sala había sete persoas, contando con nós. “Dona Clara” viña recomendada unanimemente por vinte críticos que eu consultara (cando me poño, podo chegar a ser exhaustivo), e por mencións de honra nalgúns certames que non recordo, e polo aplauso planetario a Sonia Braga no seu papel de Dona Clara (eu tamén aplaudo), e por unha reportaxe no programa de cine máis visto da tele, e por un artigo cumprido en El País (coido que o xornal máis lido despois do Marca), con entrevista incluida ao seu director.

Daquela un pensa: se as pelis producidas tras salvaxes éxitos literarios e as pelis difundidas por medios especializados e xeralistas de ampla difusión, non convocan máis que catro gatos (media matemática da asistencia ás dúas pelis) mesmo cando o prezo non supere os 2 € á hora (inda que regalen palomitas, que son un vicio como todo o mundo sabe), daquela para que carallo seguir facendo cine. Mellor conformármonos con soñar que sae aínda máis barato…

—————————————————————————————-

Si la vida es sueño, conforme apuntó Calderón hace varios siglos, y todo en la vida es cine y los sueños, cine son -Aute cantó- entonces matemáticamente el cine es vida, la vida son sueños y los sueños, pues cine.

Eran las cuatro y cuarto de la tarde de un martes, este martes, momento de esos que la vida reserva para disfrutar de una siesta donde poner las neuronas a soñar. Eso o su equivalente: visionar una peli. Así que me erguí del sofá y salí raudo para una sala en la que venden cine a menos de 2€ la hora. Título, “El guardián invisible”, adaptación de la exitosa novela salida de la atinada mente de la escritora Dolores Redondo. A pesar de presentación de tal altura, en la sala estaba yo conmigo mismo más mis sueños, y también mi tarjeta de socio. La sala para mí entera. La peli, de las que ves y no se te mueve nada por dentro. Que tampoco está mal. O sea, pasable segundo los rating de los portales online sobre vida/sueños/cine…

Unos días antes, provisto de la misma tarjeta, acudí a ver “Doña Clara”, peli brasileña. En la taquilla una joven vestida de rojo (casi tan rojo como aquel vestido de Kelly LeBrock). En ese momento me percaté de que la tarjeta era igual de colorada o sea que el color corporativo de aquella sala, podría apostarlo, venía siendo precisamente el rojo o colorado. La tarjeta me daba derecho a unas palomitas de balde, que yo le ofrecí a la joven de la camisa roja alegando odio innato a las palomitas. Ella dijo, pero si son un vicio. Pues será por eso, argumenté yo. El caso es que un viernes al anochecer, momento cinéfilo cumbre de la semana, pues que en la sala había siete personas, contando con nosotros. “Doña Clara” venía recomendada unánimemente por veinte críticos que yo había consultado (cuando me pongo, puedo llegar a ser exhaustivo), y por menciones de honra en algunos certámenes que no recuerdo, y por el aplauso planetario a Sonia Braga en su papel de Doña Clara (yo también aplaudo), y por un reportaje en el programa de cine más visto de la tele, y por un artículo completo en El País (creo que el periódico más leído después del Marca), con entrevista incluida a su director.

Así que uno piensa: si las pelis producidas tras salvajes éxitos literarios y las pelis difundidas por medios especializados y generalistas de amplia difusión, no convocan más que cuatro gatos (media matemática de asistentes a las dos pelis) aún cuando el precio no supere los 2 € a la hora (y aunque regalen palomitas, que son un vicio como todo el mundo sabe), entonces para qué carallo seguir haciendo cine. Mejor nos conformamos con soñar que sale todavía más barato…

A labazada / La bofetada

Viviamos fronte ao Parque de Santa Margarita. O arrecendo a eucalipto foi o olor que ambientou a nosa infancia. Mirabamos polas fiestras da sala para comprobar se ese mechón do Seixo Branco continuaba marcando a liña central da costa. E xogabamos de sol a sol polo noso territorio bravío sentíndonos tan donos daquilo coma os indios comanches da súa chaira antes da invasión do exército ianqui.

Nós eramos a clase media emerxente, viviamos nun sétimo piso, estudiabamos en colexios de pago e estreabamos roupa de tergal após cada estirón. Eles residían nas casoupas dos arredores onde non chegara aínda “o progreso”, ían a escolas ou academias de nomes desbotables e aproveitaban ata as últimas consecuencias as roupas dos parentes máis vellos. Xuntabámonos no Parque a xogar ao fútbol, ao ché, ás tres pedras ou ao chourizo envelenado. De cando en vez so falabamos das cousas que tratan os cativos de doce ou trece anos inconscientes das diferenzas sociais que os separarían.

Había dous xemelgos que so viñan algún día da semana. Chamábanse Óscar e German; así, German, sen acento. Sacáballes eu uns centímetros e non me caían nin ben nin mal. Eran algo fachendosos e non destacaban co balón nin co ché. En realidade, non lles prestabamos moita atención. Un día, falando, eu tirei de retranca e puxen en dúbida as habelencias do que German se estaba a gabar. Díxeno sen malicia nin máis intención ca de formar parte da conversa, un simple “pois quen o diría” ou algo do estilo. Non me decatei ata escoitar o son agudo e percusivo que atravesou o meu tímpano no instante en que a calor repentina queimou a miña fazula. O xemelgo sen til estampárame unha labazada a man aberta, limpa coma unha camisa de Persil.

Duroume o proído uns minutos humillantes nos cales non fixen nada. Tornárame unha estatua de pedra chantada no Parque por obra e graza do tal German, quen continuaba falando subido ao podio que lle recoñecía coma o rapaz máis afouto da contorna. Por antítese, eu sería o máis covarde.

Esta mañá volvín ver a German. Identifiqueino axiña, non cambiara gran cousa nestes corenta anos. Tampouco non medrou. Tiña tempo dabondo para armar a palma da man e devolverlle a labazada. Cruzámonos, el miroume de esguello un instante, e eu quedei coas ganas de machucalo diante de todo dios.

——————————————————————————————————————–

Vivíamos frente al Parque de Santa Margarita. El olor a eucalipto fue la esencia que ambientó nuestra infancia. Mirábamos por las ventanas de la sala para comprobar si ese mechón del Seixo Blanco continuaba marcando la línea central de la costa. Y jugábamos de sol a sol por nuestro territorio bravío sintiéndonos tan dueños de aquello como los indios comanches de su explanada antes de la invasión del ejército yanqui.

Nosotros éramos la clase media emergente, vivíamos en uno séptimo piso, estudiábamos en colegios de pago y estrenábamos ropa de tergal después de cada estirón. Ellos residían en las casuchas de los alrededores donde no había llegado aún “el progreso”, iban a escuelas o academias de nombres desechables y aprovechaban hasta las últimas consecuencias las ropas de los parientes mayores. Nos juntábamos en el Parque a jugar al fútbol, al ché, a las tres piedras o al chorizo envenenado. De vez en cuando solo hablábamos, de las cosas que tratan los niños de doce o trece años inconscientes de las diferencias sociales que los separarán.

Había dos gemelos que venían nada más algún día de la semana. Se llamaban Óscar y German; así, German, sin acento. Les sacaba yo unos centímetros y no me caían ni bien ni mal. Eran algo presumidos y no destacaban con el balón ni con el ché. En realidad, no les prestábamos mucha atención. Un día, hablando, yo tiré de ironía y puse en entredicho las habilidades de las que German estaba presumiendo. Lo dije sin malicia ni más intención que la de formar parte de la conversación, un simple “pues quien lo diría” o algo del estilo. No me enteré hasta escuchar el sonido agudo y percusivo que atravesó mi tímpano en el instante en que el calor repentino quemó mi mejilla. El gemelo sin tilde me había estampado una bofetada a mano abierta, limpia como una camisa de Persil.

Me duró el picazón unos minutos humillantes en los cuáles no reaccioné de ninguna manera. Me había convertido en estatua de piedra clavada en el Parque por obra y gracia del tal German, quien continuaba hablando subido al podio que le reconocía como el chaval más aguerrido del entorno. Por antítesis, yo sería el más cobardica.

Esta mañana volví a ver a German. Lo identifiqué enseguida, no había cambiado gran cosa en estos cuarenta años. No había crecido tampoco. Tenía tiempo de sobra para armar la palma de la mano y devolverle la bofetada. Nos cruzamos, él me miró de soslayo un instante, y yo me quedé con las ganas de machacarlo delante de todo dios.

Favoritos

Gozar do favor do público vén sendo un privilexio asignado a uns poucos. Ser o favorito de alguén representa unha responsabilidade gratuita que non che reporta máis ca un átomo inaccesible de prestixio. Normalmente, non sabes que es o favorito de ninguén. Tampouco a razón do favoritismo. Nin cando empezou o asunto nin cando rematará. Alguén tenche presente nas súas oracións inda que non creas ti nesas andrómenas. Alguén está pendente do que escribes ou dis, mesmo xoga a intuir o que pensas. E ti simplemente pensas sen máis ambición nin trascendencia que o de non parecer un memo ou un tarado. Abóndache con que ninguén poña en dúbida un coeficiente intelectual lixeiramente por riba da media. Porque a media non che gusta nadiña. Tampouco a mass media! Aspiras a destacar minimamente da masa porque a masa leva incorporada unha condición precisamente desfavorable. Agás que a chames pobo, daquela a masa adquire carácter e ti xa podes asumir a pertenencia. Se chegas a ser o favorito do pobo, tórnaste o seu líder. Inda que para tal cousa, fai falta un plan e plan é o que non tes. So aspiras a que non te tomen por un memo ou un tarado.

Disfrutar del favor del público viene siendo un privilegio asignado a unos pocos. Ser el favorito de alguien representa una responsabilidad gratuita que no te reporta más que un átomo inaccesible de prestigio. Normalmente, no sabes que eres el favorito de nadie. Tampoco la razón del favoritismo. Ni cuando empezó el asunto ni cuando terminará. Alguien te tiene presente en sus oraciones aun cuando no creas tú en esas historias. Alguien está pendiente de lo que escribes o dices, incluso juega a intuir lo que piensas. Y tú simplemente piensas sin más ambición ni trascendencia que no parecer un memo o un tarado. Te basta con que nadie ponga en entredicho un coeficiente intelectual ligeramente por encima de la media. Porque la media no te gusta nada de nada. Tampoco la mass media! Aspiras a destacar mínimamente de la masa porque la masa lleva incorporada una condición precisamente desfavorable. Excepto que la llames pueblo, entonces la masa adquiere carácter y tú ya puedes asumir la pertenencia. Si llegas a ser el favorito del pueblo, te conviertes en su líder. Aunque que para tal cosa, hace falta un plan y un plan es lo que no tienes. Solo aspiras a que no te tomen por un memo o un tarado.